Makám na tom ...

1. Provozovatelem ubytovacího zařízení ve sportovním areálu Prokopávka je TJ Lokomotiva Plzeň z.s., Úslavská 2357/75, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň. IČ: 40525724, www.tjloko-plzen.cz

2. Ubytování lze poskytnout jednotlivcům a skupinám ze sportovního prostředí. Současně je ubytování přístupné i veřejnosti. Lůžková kapacita ubytovacího zařízení je 46 pokojů různého typu. K dispozici jsou pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové a bezbariérové. Celkem ubytovací zařízení disponuje 75 lůžky. Parkování vozidel je možné na vyhrazených místech sportovního areálu Prokopávka.

3. Provozní doba ubytovacího zařízení je celoroční. Recepce je otevřena 24 hodin denně. Snídaně jsou podávány hostům v restauraci v době od 7:00 hod do 10:00 hod. Je možné po dohodě zajistit v restauraci pro ubytované obědy a večeře.

4. Ubytování se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. Ubytování se sjednává na základě písemné objednávky rezervace nebo vyplnění registračního formuláře. 

5. Při příjezdu do ubytovacího zařízení je host povinen předložit platný doklad totožnosti – občanský průkaz nebo pas. Při ubytování více osob, např. pro sportovní utkání, soustředění, soustředění, soutěže, školení, semináře, se v žádosti uvádí seznam ubytovaných osob včetně čísla občanského průkazu nebo pasu a adresy.

6. Po ubytování je hostu předána čipová karta ke vstupu na pokoj a do budovy. Host je povinen předejít ztrátě, zničení nebo poškození této karty. Při ztrátě karty je provozovatel oprávněn vyžadovat náhradu škody.

7. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Hosté nesmí bez souhlasu přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě. Ubytovaný uděluje souhlas provozovateli se zpracování a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů. O ubytovaných je vedena ubytovací kniha. Za vedení knihy a vedení písemností dle platné právní úpravy odpovídá poskytovatel ubytovacího zařízení.

8. Provozovatel je oprávněn využít osobní údaje hosta, zejména adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo pro obchodní a marketingová sdělení o akcích, slevách apod. V případě nesouhlasu hosta nebudou tato sdělení zasílána.

9. Host využívá pokoj po sjednanou dobu. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu provozovatel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

10. Hosté jsou povinni dodržovat všechna ustanovení Provozního řádu, respektovat zdravotní, bezpečnostní a požární předpisy. Dále jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, dbát na čistotu a pořádek. Způsobenou škodu bezodkladně oznámit. Hořlavé a lehce zápalné látky nesmějí být v ubytovacím zařízení ukládány.

11. Pro uložení cenností slouží hostům trezor v recepci ubytovacího zařízení. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za cenné věci, které si host neuložil do trezoru na recepci. Lékárnička je k dispozici na recepci. Základní vybavení lékárničky je dle běžných požadavků.

12. Je zajištěna výměna ložního prádla, které je uloženo odděleně v samostatných místnostech.

13. Hosté nesmí bez souhlasu přemisťovat nábytek a zařízení. V celém objektu ubytovacího zařízení platí zákaz kouření. V případě porušení zákazu kouření bude na místě udělena pokuta ve výši 2 000 Kč. Je zakázáno rušení nočního klidu v době od 22:00 hod do 7:00 hod.

14. Z bezpečnostních důvodů může host na pokoji používat pouze elektrické spotřebiče sloužící k osobní hygieně, např. holící strojek, kartáček na zuby apod.  Lze využívat spotřebiče k osobní potřebě, např. notebooky, mobily, dobíječky k el. zařízením. Je zakázáno používat rychlovarné konvice, žehličky apod., vyjma těch, kterými je pokoj vybaven nebo které byly hostu zapůjčeny. Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě. Host může využít připojení k Wi-Fi areálu.

15. Za osoby mladší 12 let v pokoji či prostorách ubytovacího zařízení zodpovídá rodič nebo osoba starší 18 let, která ručí za jeho bezpečnost. Návštěvy na pokoji může host přijímat pouze s vědomím recepčního. Každá návštěva se musí zaregistrovat na recepci ubytovacího zařízení.

16. Jakoukoliv zjištěnou závadu je host povinen oznámit na recepci ubytovacího zařízení.  Případné způsobené škody je host povinen uhradit v plné výši. Z důvodu bezpečnosti mohou být společné prostory ubytovacího zařízení snímány kamerou.

17. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít okna, vodovodní kohoutky, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla a zavřít vstupní dveře. Při odjezdu z ubytovacího zařízení je host povinen odevzdat čipovou kartu od pokoje na recepci hotelu.

18. V den příjezdu je pokoj hostovi k dispozici od 15:00 hod. V den odjezdu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 10:00 hod. Návštěvy na pokoji může host přijímat pouze s vědomím recepčního. Každá návštěva se musí zaregistrovat na recepci ubytovacího zařízení.

19. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen zaplatit cenu v souladu s aktuálním ceníkem. Při zrušení závazné objednávky se účtují storno poplatky. Storno poplatky se vztahují na veškeré objednané služby. Ceníky ubytování a dalších služeb jsou k dispozici v recepci.

20. Při nerespektování ustanovení Provozního řádu má právo poskytovatel odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím sjednané doby bez nároku na vrácení peněz.

21. V případě mimořádných událostí je každý povinen řídit se pokyny stanovenými v požárním řádu, požárních poplachových směrnicích a požárním evakuačním plánu, které jsou vyvěšeny v prostorách ubytovacího zařízení. Všichni jsou povinni řídit se pokyny velitele zásahu s cílem minimalizovat možné vzniklé škody na životech, zdraví a majetku.

V Plzni dne 1. května 2022


Stáhnout provozní řád